Stanovy spolku

Havířovský sportovní klub, z.s.

Čl. I
Název a sídlo

Havířovský sportovní klub, z.s. (dále jen ”spolek”) má sídlo v Havířově – Městě na adrese Formanská 1398/16, PSČ 736 01.

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je organizace, podpora a propagace sportovních a volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, popsaného v čl. II, co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím:
a) zajišťování sportovních a volnočasových aktivit dětí předškolního, školního věku i
dospělých občanů Havířova a okolí
b) aktivní působení v zajišťování volnočasových aktivit u dětí i dospělých v pravidelných
intervalech v průběhu roku
c) pořádání příležitostných sportovních aktivit, sportovních soustředění a kurzů a
příměstských táborů
d) pořádání sportovních soutěží, zaměřených na zvyšování všeobecného povědomí o
sportovních a pohybových aktivitách

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba. Členství vzniká na základě schválení písemné
přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se valné členské schůze a hlasovat na ní
b) podílet se na činnosti spolku
c) volit předsedu spolku
d) být volen do orgánů spolku
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku platit členské příspěvky ve výši
schválené valnou hromadou
d) jednat vždy tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

4. Členství ve spolku zaniká:
a) smrtí člena
b) vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného předsedovi spolku
c) zánikem spolku
d) vyloučením člena členskou schůzí při opakovaném porušení stanov. Rozhodnutí
výboru o vyloučení člena spolku musí být písemné a doručuje se vyloučenému členu
spolku
e) případně z jiného důvodu, stanoveného zákonem

Čl. V
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.

Čl. VI
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o
to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání
členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na
kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku
uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí
informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání
členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen
předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li
v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů
si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze
v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin
přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání
členské schůze.

Čl. VII
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance
spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních
záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo
zaměstnanec spolku.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následujícího po dni volby.

3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to
tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.

V Havířově dne 11. června 2014

………………………………………….. …………………………………………..

Zapsal: Michal Brabec

Ověřila: Markéta Tomášková